ofarta pracy

BURMISTRZ GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
CENTRUM KULTURY RONDO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. KOLEJOWA 12

 

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1. Wymagania obowiązkowe:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe,

c) posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy,

d) przedstawienie autorskiego programu działania Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim na okres 5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

e) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych; ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwwskazań,

g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

h) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

i) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),

j) znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego).

2. Wymagania dodatkowe:

a) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,

b) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

c) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,

d) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi,

e) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu,

f) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

g) prawo jazdy kat B.

 

II. Warunki pracy na stanowisku:

a) miejsce pracy: Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim , ul. Kolejowa 12,

b) zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 5 lat,

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

e) praca biurowa na piętrze budynku Ośrodka Kultury.

 

III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) kierowanie bieżącą działalnością Centrum Kultury RONDO,

b) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury RONDO,

c) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,

d) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Centrum Kultury,

e) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,

f) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi,

g) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

h) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

 

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

a) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko

dyrektora Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim – list motywacyjny,

b) pisemny, autorski program działania Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim,

c) wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

e) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

f) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.).

 

 

 

V. Sposób i termin złożenia dokumentów

a) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

b) dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

c) oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-65 Grodzisk Wielkopolski w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 21 września 2023 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego
w Grodzisku Wielkopolskim),

d) oferta musi zawierać adres kandydata, numer telefonu i adres e-mail.

 

VI. Informacje dodatkowe

1. Dokumenty złożone przez kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty złożone przez kolejnych kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli nie będą odebrane prze kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim po upływie określonego w ogłoszeniu o konkursie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

4. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie lub telefonicznie.

5. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia.

6. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Centrum Kultury RONDO w siedzibie Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 61 22 71 280).

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30 września 2023 r.

8. Kandydaci zostaną powiadomieni przez Komisję o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych.

9. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia, po przeprowadzeniu procedury konkursowej, podejmie Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.

10. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury RONDO zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.wlkp.pl na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl., www.ckrondo.pl, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.wlkp.pl na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl., www.ckrondo.pl, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, reprezentowany przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Z administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@grodzisk.wlkp.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie art. 9 RODO w przypadku danych dotyczących zdrowia.

4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorów danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji – dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy po zakończonej rekrutacji, w przypadku ich nieodebrania,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

 •  

   

   

   

   

  CENTRUM KULTURY RONDO 

  ul. Kolejowa 12

  62-065 Grodzisk Wielkopolski

  tel: 61 22 71 280

  grodzisk@ckrondo.pl